Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 11 (278) 2019
Oremus Nr 11 (278) 2019
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Ich autorem jest Paweł Naumowicz MIC, były przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, teolog duchowości, rekolekcjonista;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Irenę Złotkowską WDC, wspomożycielkę dusz czyśćcowych;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”; wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki; autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie:

Na błogosławieństwo czasem kapłan lub diakon wzywa: „Pochylcie głowy na błogosławieństwo”. Jak to powinno wyglądać i jakie znaczenie ma ta postawa?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o gestach koncelebransów w trakcie Modlitwy eucharystycznej. Więcej uwagi poświęca gestowi wyciągnięcia rąk podczas słów ustanowienia Eucharystii i sprawie jego znaczenia (dwie „szkoły”: Vagagginiego i Martimorta).
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 98, którego fragment śpiewamy w liturgii w trzydziestą trzecią niedzielę zwykłą roku C. Jest w nim zachęta do śpiewania Panu „pieśni nowej”, a ta może zrodzić się w ludzkim sercu tylko „w wyniku doświadczenia mocy i miłości Boga”. Ostatecznego zwycięstwa dobra i miłości – zaznacza ks. Michał Kozak – „pragnie Bóg również w osobistej historii każdego człowieka”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Chrystus tronujący” (nieznany artysta włoski z XIII w.).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 24 listopada
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego świętujemy królowanie Chrystusa. On, „ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania”, dopełnił tajemnicy naszego odkupienia. Teraz zasiada na tronie chwały jako Kapłan i Król Wszechświata. Kiedy wchodzimy w Eucharystię, otwiera się dla nas Jego „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Prefacja).

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Chrystus Wodzem, E/372, L/316, S/448

ALBO ANTYFONA: Baranek, który został zabity, * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Drugiej Księgi Samuela (5,1-3). Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122,1b-2.4-5)

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (1,12-20). Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (23,35-43). Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Królowanie” kojarzy się ze splendorem, bogactwem, władzą, wywyższeniem. Chrystus objawia się przede wszystkim jako Król ukrzyżowany. Już w Wieczerniku On, „Pan i Nauczyciel”, przyjął postawę ostatniego z ludzi, tego, który służy wszystkim. Na krzyżu oddaje życie dla wszystkich, niemal przez wszystkich odrzucony. Traktowany jak ostatni ze złoczyńców, poddaje się przemocy. Powstanie jako Król Wszechświata i Zwycięzca śmierci.
„Jezu, wspomnij na mnie.” „Dziś będziesz ze Mną w raju.” Chrystus jest gotów odpowiedzieć na moje wołanie do samego końca, w każdym momencie, w każdej sytuacji. On nie męczy się przebaczaniem. Nawet w obliczu śmierci mogę zawołać do Jezusa i poddać się Jego przemieniającej mocy albo nadal udawać, że wszystko mam pod kontrolą i że panuję nad swoim życiem.
W Chrystusie „mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów”. Dokonuje się ono w Kościele. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały „jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem”. Centrum Kościoła i punktem odniesienia jego misji nie jest Watykan, kuria biskupia czy jakikolwiek człowiek, ale Jezus Chrystus. Z Niego jako Głowy czerpiemy życie my wszyscy – członki Jego Ciała, to znaczy Kościoła. W Chrystusie i Jego Kościele stajemy się świętymi, jak On jest święty. „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,34-35). Wpatrując się w Króla, w Jego Ciele – Kościele, jesteśmy zaproszeni, aby mocą Ciała i Krwi Chrystusa upodobnić się do Niego. Ukrzyżowani z Ukrzyżowanym, aby z Nim powstać do nowego życia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Chrystusa, Głowę Kościoła, prośmy za cały Lud Boży, by służąc Mu z pokorą, był znakiem pojednania dla całej ludzkości.
• Chrystusa, Króla sprawiedliwości i pokoju, prośmy za rządzących, by byli odpowiedzialni za budowanie pokoju i jedności na świecie.
• Chrystusa, Króla Wszechświata, prośmy za organizacje międzynarodowe, by niosły bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym.
• Chrystusa, Dawcę życia, prośmy za zmarłych, by odkupieni przez krew Jego krzyża mogli z Nim królować na wieki.
• Chrystusa, Chleb życia, prośmy za nas samych, byśmy karmiąc się Jego Słowem i Ciałem, byli zaczynem zgody i miłości w swoich środowiskach.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Jam jest Chleb Życia, E/439

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania † i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, * aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, * ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża * jako niepokalaną ofiarę pojednania, * i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Panie, dobry jak chleb, E/455, M/192, S/380; Cóż Ci, Jezu, damy, E/437, L/316, S/836

ANTYFONA: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * i mogli z Nim żyć bez końca w królestwie niebieskim. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pan, mój Wódz i Pasterz mój, S/856, albo: Króluj nam, Chryste, L/318, S/453

 

Autorzy:
Paweł Naumowicz MIC – wprowadzenia do liturgii, rozważania
s. Irena Złotkowska WDC – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 11 (278) 2019OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Ich autorem jest Paweł Naumowicz MIC, były przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, teolog duchowości, rekolekcjonista;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Irenę Złotkowską WDC, wspomożycielkę dusz czyśćcowych;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”; wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki; autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie:

Na błogosławieństwo czasem kapłan lub diakon wzywa: „Pochylcie głowy na błogosławieństwo”. Jak to powinno wyglądać i jakie znaczenie ma ta postawa?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o gestach koncelebransów w trakcie Modlitwy eucharystycznej. Więcej uwagi poświęca gestowi wyciągnięcia rąk podczas słów ustanowienia Eucharystii i sprawie jego znaczenia (dwie „szkoły”: Vagagginiego i Martimorta).
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 98, którego fragment śpiewamy w liturgii w trzydziestą trzecią niedzielę zwykłą roku C. Jest w nim zachęta do śpiewania Panu „pieśni nowej”, a ta może zrodzić się w ludzkim sercu tylko „w wyniku doświadczenia mocy i miłości Boga”. Ostatecznego zwycięstwa dobra i miłości – zaznacza ks. Michał Kozak – „pragnie Bóg również w osobistej historii każdego człowieka”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Chrystus tronujący” (nieznany artysta włoski z XIII w.).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 24 listopada
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego świętujemy królowanie Chrystusa. On, „ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania”, dopełnił tajemnicy naszego odkupienia. Teraz zasiada na tronie chwały jako Kapłan i Król Wszechświata. Kiedy wchodzimy w Eucharystię, otwiera się dla nas Jego „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Prefacja).

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Chrystus Wodzem, E/372, L/316, S/448

ALBO ANTYFONA: Baranek, który został zabity, * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Drugiej Księgi Samuela (5,1-3). Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122,1b-2.4-5)

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (1,12-20). Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (23,35-43). Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Królowanie” kojarzy się ze splendorem, bogactwem, władzą, wywyższeniem. Chrystus objawia się przede wszystkim jako Król ukrzyżowany. Już w Wieczerniku On, „Pan i Nauczyciel”, przyjął postawę ostatniego z ludzi, tego, który służy wszystkim. Na krzyżu oddaje życie dla wszystkich, niemal przez wszystkich odrzucony. Traktowany jak ostatni ze złoczyńców, poddaje się przemocy. Powstanie jako Król Wszechświata i Zwycięzca śmierci.
„Jezu, wspomnij na mnie.” „Dziś będziesz ze Mną w raju.” Chrystus jest gotów odpowiedzieć na moje wołanie do samego końca, w każdym momencie, w każdej sytuacji. On nie męczy się przebaczaniem. Nawet w obliczu śmierci mogę zawołać do Jezusa i poddać się Jego przemieniającej mocy albo nadal udawać, że wszystko mam pod kontrolą i że panuję nad swoim życiem.
W Chrystusie „mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów”. Dokonuje się ono w Kościele. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały „jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem”. Centrum Kościoła i punktem odniesienia jego misji nie jest Watykan, kuria biskupia czy jakikolwiek człowiek, ale Jezus Chrystus. Z Niego jako Głowy czerpiemy życie my wszyscy – członki Jego Ciała, to znaczy Kościoła. W Chrystusie i Jego Kościele stajemy się świętymi, jak On jest święty. „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,34-35). Wpatrując się w Króla, w Jego Ciele – Kościele, jesteśmy zaproszeni, aby mocą Ciała i Krwi Chrystusa upodobnić się do Niego. Ukrzyżowani z Ukrzyżowanym, aby z Nim powstać do nowego życia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Chrystusa, Głowę Kościoła, prośmy za cały Lud Boży, by służąc Mu z pokorą, był znakiem pojednania dla całej ludzkości.
• Chrystusa, Króla sprawiedliwości i pokoju, prośmy za rządzących, by byli odpowiedzialni za budowanie pokoju i jedności na świecie.
• Chrystusa, Króla Wszechświata, prośmy za organizacje międzynarodowe, by niosły bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym.
• Chrystusa, Dawcę życia, prośmy za zmarłych, by odkupieni przez krew Jego krzyża mogli z Nim królować na wieki.
• Chrystusa, Chleb życia, prośmy za nas samych, byśmy karmiąc się Jego Słowem i Ciałem, byli zaczynem zgody i miłości w swoich środowiskach.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Jam jest Chleb Życia, E/439

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania † i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, * aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, * ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża * jako niepokalaną ofiarę pojednania, * i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Panie, dobry jak chleb, E/455, M/192, S/380; Cóż Ci, Jezu, damy, E/437, L/316, S/836

ANTYFONA: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * i mogli z Nim żyć bez końca w królestwie niebieskim. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pan, mój Wódz i Pasterz mój, S/856, albo: Króluj nam, Chryste, L/318, S/453

 

Autorzy:
Paweł Naumowicz MIC – wprowadzenia do liturgii, rozważania
s. Irena Złotkowska WDC – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl