E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 11 (278) 2019 - E-BOOK
Oremus Nr 11 (278) 2019 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Ich autorem jest Paweł Naumowicz MIC, były przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, teolog duchowości, rekolekcjonista; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Irenę Złotkowską WDC, wspomożycielkę dusz czyśćcowych; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”; wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki; autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie:

Na błogosławieństwo czasem kapłan lub diakon wzywa: „Pochylcie głowy na błogosławieństwo”. Jak to powinno wyglądać i jakie znaczenie ma ta postawa?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o gestach koncelebransów w trakcie Modlitwy eucharystycznej. Więcej uwagi poświęca gestowi wyciągnięcia rąk podczas słów ustanowienia Eucharystii i sprawie jego znaczenia (dwie „szkoły”: Vagagginiego i Martimorta).
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 98, którego fragment śpiewamy w liturgii w trzydziestą trzecią niedzielę zwykłą roku C. Jest w nim zachęta do śpiewania Panu „pieśni nowej”, a ta może zrodzić się w ludzkim sercu tylko „w wyniku doświadczenia mocy i miłości Boga”. Ostatecznego zwycięstwa dobra i miłości – zaznacza ks. Michał Kozak – „pragnie Bóg również w osobistej historii każdego człowieka”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Chrystus tronujący” (nieznany artysta włoski z XIII w.).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 24 listopada
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego świętujemy królowanie Chrystusa. On, „ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania”, dopełnił tajemnicy naszego odkupienia. Teraz zasiada na tronie chwały jako Kapłan i Król Wszechświata. Kiedy wchodzimy w Eucharystię, otwiera się dla nas Jego „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Prefacja).

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Chrystus Wodzem, E/372, L/316, S/448

ALBO ANTYFONA: Baranek, który został zabity, * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Drugiej Księgi Samuela (5,1-3). Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122,1b-2.4-5)

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
„Pójdziemy do domu Pana”. 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (1,12-20). Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. 
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (23,35-43). Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Królowanie” kojarzy się ze splendorem, bogactwem, władzą, wywyższeniem. Chrystus objawia się przede wszystkim jako Król ukrzyżowany. Już w Wieczerniku On, „Pan i Nauczyciel”, przyjął postawę ostatniego z ludzi, tego, który służy wszystkim. Na krzyżu oddaje życie dla wszystkich, niemal przez wszystkich odrzucony. Traktowany jak ostatni ze złoczyńców, poddaje się przemocy. Powstanie jako Król Wszechświata i Zwycięzca śmierci.
„Jezu, wspomnij na mnie.” „Dziś będziesz ze Mną w raju.” Chrystus jest gotów odpowiedzieć na moje wołanie do samego końca, w każdym momencie, w każdej sytuacji. On nie męczy się przebaczaniem. Nawet w obliczu śmierci mogę zawołać do Jezusa i poddać się Jego przemieniającej mocy albo nadal udawać, że wszystko mam pod kontrolą i że panuję nad swoim życiem.
W Chrystusie „mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów”. Dokonuje się ono w Kościele. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały „jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem”. Centrum Kościoła i punktem odniesienia jego misji nie jest Watykan, kuria biskupia czy jakikolwiek człowiek, ale Jezus Chrystus. Z Niego jako Głowy czerpiemy życie my wszyscy – członki Jego Ciała, to znaczy Kościoła. W Chrystusie i Jego Kościele stajemy się świętymi, jak On jest święty. „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,34-35). Wpatrując się w Króla, w Jego Ciele – Kościele, jesteśmy zaproszeni, aby mocą Ciała i Krwi Chrystusa upodobnić się do Niego. Ukrzyżowani z Ukrzyżowanym, aby z Nim powstać do nowego życia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Chrystusa, Głowę Kościoła, prośmy za cały Lud Boży, by służąc Mu z pokorą, był znakiem pojednania dla całej ludzkości.
• Chrystusa, Króla sprawiedliwości i pokoju, prośmy za rządzących, by byli odpowiedzialni za budowanie pokoju i jedności na świecie.
• Chrystusa, Króla Wszechświata, prośmy za organizacje międzynarodowe, by niosły bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym.
• Chrystusa, Dawcę życia, prośmy za zmarłych, by odkupieni przez krew Jego krzyża mogli z Nim królować na wieki.
• Chrystusa, Chleb życia, prośmy za nas samych, byśmy karmiąc się Jego Słowem i Ciałem, byli zaczynem zgody i miłości w swoich środowiskach.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Jam jest Chleb Życia, E/439

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania † i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, * aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, * ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża * jako niepokalaną ofiarę pojednania, * i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Panie, dobry jak chleb, E/455, M/192, S/380; Cóż Ci, Jezu, damy, E/437, L/316, S/836

ANTYFONA: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * i mogli z Nim żyć bez końca w królestwie niebieskim. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pan, mój Wódz i Pasterz mój, S/856, albo: Króluj nam, Chryste, L/318, S/453

 

Autorzy:
Paweł Naumowicz MIC – wprowadzenia do liturgii, rozważania 
s. Irena Złotkowska WDC – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 11 (278) 2019 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Ich autorem jest Paweł Naumowicz MIC, były przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, teolog duchowości, rekolekcjonista; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Irenę Złotkowską WDC, wspomożycielkę dusz czyśćcowych; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”; wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki; autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie:

Na błogosławieństwo czasem kapłan lub diakon wzywa: „Pochylcie głowy na błogosławieństwo”. Jak to powinno wyglądać i jakie znaczenie ma ta postawa?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o gestach koncelebransów w trakcie Modlitwy eucharystycznej. Więcej uwagi poświęca gestowi wyciągnięcia rąk podczas słów ustanowienia Eucharystii i sprawie jego znaczenia (dwie „szkoły”: Vagagginiego i Martimorta).
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 98, którego fragment śpiewamy w liturgii w trzydziestą trzecią niedzielę zwykłą roku C. Jest w nim zachęta do śpiewania Panu „pieśni nowej”, a ta może zrodzić się w ludzkim sercu tylko „w wyniku doświadczenia mocy i miłości Boga”. Ostatecznego zwycięstwa dobra i miłości – zaznacza ks. Michał Kozak – „pragnie Bóg również w osobistej historii każdego człowieka”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Chrystus tronujący” (nieznany artysta włoski z XIII w.).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 24 listopada
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego świętujemy królowanie Chrystusa. On, „ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania”, dopełnił tajemnicy naszego odkupienia. Teraz zasiada na tronie chwały jako Kapłan i Król Wszechświata. Kiedy wchodzimy w Eucharystię, otwiera się dla nas Jego „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Prefacja).

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Chrystus Wodzem, E/372, L/316, S/448

ALBO ANTYFONA: Baranek, który został zabity, * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Drugiej Księgi Samuela (5,1-3). Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122,1b-2.4-5)

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
„Pójdziemy do domu Pana”. 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (1,12-20). Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. 
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (23,35-43). Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Królowanie” kojarzy się ze splendorem, bogactwem, władzą, wywyższeniem. Chrystus objawia się przede wszystkim jako Król ukrzyżowany. Już w Wieczerniku On, „Pan i Nauczyciel”, przyjął postawę ostatniego z ludzi, tego, który służy wszystkim. Na krzyżu oddaje życie dla wszystkich, niemal przez wszystkich odrzucony. Traktowany jak ostatni ze złoczyńców, poddaje się przemocy. Powstanie jako Król Wszechświata i Zwycięzca śmierci.
„Jezu, wspomnij na mnie.” „Dziś będziesz ze Mną w raju.” Chrystus jest gotów odpowiedzieć na moje wołanie do samego końca, w każdym momencie, w każdej sytuacji. On nie męczy się przebaczaniem. Nawet w obliczu śmierci mogę zawołać do Jezusa i poddać się Jego przemieniającej mocy albo nadal udawać, że wszystko mam pod kontrolą i że panuję nad swoim życiem.
W Chrystusie „mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów”. Dokonuje się ono w Kościele. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały „jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem”. Centrum Kościoła i punktem odniesienia jego misji nie jest Watykan, kuria biskupia czy jakikolwiek człowiek, ale Jezus Chrystus. Z Niego jako Głowy czerpiemy życie my wszyscy – członki Jego Ciała, to znaczy Kościoła. W Chrystusie i Jego Kościele stajemy się świętymi, jak On jest święty. „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” (Mk 8,34-35). Wpatrując się w Króla, w Jego Ciele – Kościele, jesteśmy zaproszeni, aby mocą Ciała i Krwi Chrystusa upodobnić się do Niego. Ukrzyżowani z Ukrzyżowanym, aby z Nim powstać do nowego życia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Chrystusa, Głowę Kościoła, prośmy za cały Lud Boży, by służąc Mu z pokorą, był znakiem pojednania dla całej ludzkości.
• Chrystusa, Króla sprawiedliwości i pokoju, prośmy za rządzących, by byli odpowiedzialni za budowanie pokoju i jedności na świecie.
• Chrystusa, Króla Wszechświata, prośmy za organizacje międzynarodowe, by niosły bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym.
• Chrystusa, Dawcę życia, prośmy za zmarłych, by odkupieni przez krew Jego krzyża mogli z Nim królować na wieki.
• Chrystusa, Chleb życia, prośmy za nas samych, byśmy karmiąc się Jego Słowem i Ciałem, byli zaczynem zgody i miłości w swoich środowiskach.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Jam jest Chleb Życia, E/439

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania † i pokornie Cię błagamy, * aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, * na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, * aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, * ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża * jako niepokalaną ofiarę pojednania, * i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, * przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu * wieczne i powszechne królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Panie, dobry jak chleb, E/455, M/192, S/380; Cóż Ci, Jezu, damy, E/437, L/316, S/836

ANTYFONA: Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. * Pan obdarzy swój lud pokojem.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * i mogli z Nim żyć bez końca w królestwie niebieskim. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pan, mój Wódz i Pasterz mój, S/856, albo: Króluj nam, Chryste, L/318, S/453

 

Autorzy:
Paweł Naumowicz MIC – wprowadzenia do liturgii, rozważania 
s. Irena Złotkowska WDC – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl