E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 12 (291) 2020 - E-BOOK
Oremus Nr 12 (291) 2020 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W grudniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Piotr Szyrszeń SDS, rekolekcjonista, kierownik duchowy z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez siostry anuncjatki z Grąblina; 
- wprowadzenie do okresu Narodzenia Pańskiego, którego autorem jest ks. Tomasz Gwizdek, prezbiter diecezji świdnickiej, wikariusz w parafii katedralnej w Świdnicy, doktorant w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, ustosunkowuje się do kwestii:

Moja przyjaciółka w poniedziałek w oktawie Wielkanocy trafiła w parafii na Mszę i nabożeństwo do św. Rity. Bardzo przeżyła to, że nie trafiła na Wielkanoc... Co ma zrobić wierny, gdy natknie się w taki dzień na Mszę wotywną? Wyjść? Zostać? A potem przyjść na kolejną Mszę świętą, celebrowaną jak należy? (1)

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat modlitwy w Nowym Testamencie. „Pisma Nowego Testamentu – zaznacza autor – bardzo oszczędnie informują nas co do formy praktykowanej przez chrześcijan modlitwy”, można jednak w niej dostrzec zarówno spontaniczność, jak i stosowanie ustalonych formuł i kompozycji, w tym hymnów.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 147, którego pierwsza część pojawia się w sobotę pierwszego tygodnia Adwentu. Psalm ten pulsuje radością „wygnańców, którzy wrócili do domu”. Tę samą radość – zauważa M. Kozak MIC – wyśpiewała Maryja w Magnificat. Tak się dzieje, gdy człowiek pokorny doświadcza potężnego działania Zbawiciela.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz Bartolo di Fredi „Narodzenie Pańskie i adoracja pasterzy”.

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej a także formularze Mszy o Najświętszej Maryi Panny w Adwencie oraz w okresie Narodzenia Pańskiego. 

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Piątek, 25 grudnia

Narodzenie Pańskie


Msza w nocy

„Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię” (z antyfony na wejście). „Dziecię nam się narodziło – słyszymy w pierwszym czytaniu – Syn został nam dany, (...). Nazwano Go imieniem: (...) «Książę Pokoju»”. W tę noc nie tylko betlejemscy pasterze, nie tylko Judejczycy uginający się pod jarzmem rzymskiej okupacji, ale wszyscy, niezależnie od tego, co nas uciska, słuchamy Dobrej Nowiny: „pokój ludziom, w których [Bóg] sobie upodobał”. Prośmy, abyśmy i my byli ludźmi pokoju, umacniającymi go tam, gdzie jest, i przywracającymi go tam, gdzie go nie ma.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Wśród nocnej ciszy, E/312, L/165, M/314, N1/137, S/120

ALBO ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, † daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, * którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (9,1-3.5-6). Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-3.11-13)

REFREN: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, * 
sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. * 
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 
rozgłaszajcie Jego cuda * 
pośród wszystkich ludów.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, * 
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. 
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, * 
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, * 
który już się zbliża, by osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie, * 
a ludy według swej prawdy.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (2,11-14). Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zwiastuję wam radość wielką, 
dziś narodził się nam Zbawiciel, 
którym jest Jezus Chrystus.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,1-14). W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Dziś narodził się wam Zbawiciel” – to sedno Dobrej Nowiny. Szarą codzienność betlejemskich pasterzy nawiedziło Słońce Wschodzące z wysoka (Łk 1,78). W ciemność ich nocy weszła pokorna (wschodząca, jak odrośl z obumarłego korzenia) i równocześnie potężna (przychodząca z wysoka) Światłość. „Dziś”, w którym rodzi się Zbawiciel, to noc. Przychodzi w nocy, by kroczącym w ciemności rozświetlić drogę. Przychodzi do grzeszników potrzebujących Zbawiciela. Nie czeka na dzień, ale przychodzi w nocy. Jest nieprzemijającym Dniem, którego wszyscy oczekują.
Kiedy zamknięte zostały przed Nim drzwi gospody, „rozbił namiot” (J 1,14) przed drzwiami, bo tylko On wie, jak bardzo potrzebują Go ci, którzy dziś drzwi przed nim zamykają. Po 30 latach wejdzie w „dziś” zgromadzonych w synagodze w Nazarecie, a 2000 lat później w nasze „dziś”. Ukształtowanymi przez miłosierdzie oczami zobaczy bowiem wśród nas – rozproszonych po całym świecie – potrzebujących: ubogich, głodnych Dobrej Nowiny, doświadczających różnych form niewolnictwa, tęskniących za wolnością, ludzi o ograniczonej przez egoizm perspektywie spojrzenia a pragnących widzieć, czy uciśnionych szukających wolności, choć ci, nieświadomi swoich chorób, wyrzucą Go (Łk 4,16-30). Dlatego będzie szedł przez miasta, jak kiedyś przez Jerycho, licząc na to, że kolejni Zacheusze przyjmą Go w domu, doświadczając łaski zbawienia (Łk 19,1-10). Nie spocznie, poszukując pogubionych dzieci Ojca, by w piekle Golgoty ogłosić skruszonemu łotrowi: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43).
Kościół zaprasza mnie i ciebie, byśmy w czasie liturgii powtarzali, a potem rozważali tę Dobrą Nowinę: „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”, przypominając sobie, że On narodził się „dla mnie” i „dla wszystkich”.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Módlmy się za papieża Franciszka i biskupów, aby pobudzali ludzi na całym świecie do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela.
• Za ludy pogrążone w ciemnościach wojen, aby ich życie zostało rozjaśnione łaską Chrystusowego pokoju.
• Za samotnych, złamanych na duchu, aby doświadczyli Bożej miłości i bliskości.
• Za bliskich nam zmarłych, by zjednoczyli się ze Zbawicielem na wieki.
• Za naszą wspólnotę, aby z entuzjazmem głosiła wszystkim dobrą nowinę o wcieleniu Syna Bożego.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: W żłobie leży, E/310, L/166, M/312, S/115

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego † i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w Bóstwie Twojego Syna, * w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM 3 – 5

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Przybądźcie tu z wiarą, S/105; Tryumfy Króla niebieskiego, E/309, L/162, M/309, N2/190, S/114

ANTYFONA: Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, z radością obchodzimy Narodzenie naszego Odkupiciela, * spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg się rodzi, E/291, L/139, M/278, S/72

 


Autorzy:
Piotr Szyrszeń SDS – wprowadzenia, rozważania
Siostry anuncjatki – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 12 (291) 2020 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W grudniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Piotr Szyrszeń SDS, rekolekcjonista, kierownik duchowy z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez siostry anuncjatki z Grąblina; 
- wprowadzenie do okresu Narodzenia Pańskiego, którego autorem jest ks. Tomasz Gwizdek, prezbiter diecezji świdnickiej, wikariusz w parafii katedralnej w Świdnicy, doktorant w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, ustosunkowuje się do kwestii:

Moja przyjaciółka w poniedziałek w oktawie Wielkanocy trafiła w parafii na Mszę i nabożeństwo do św. Rity. Bardzo przeżyła to, że nie trafiła na Wielkanoc... Co ma zrobić wierny, gdy natknie się w taki dzień na Mszę wotywną? Wyjść? Zostać? A potem przyjść na kolejną Mszę świętą, celebrowaną jak należy? (1)

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat modlitwy w Nowym Testamencie. „Pisma Nowego Testamentu – zaznacza autor – bardzo oszczędnie informują nas co do formy praktykowanej przez chrześcijan modlitwy”, można jednak w niej dostrzec zarówno spontaniczność, jak i stosowanie ustalonych formuł i kompozycji, w tym hymnów.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 147, którego pierwsza część pojawia się w sobotę pierwszego tygodnia Adwentu. Psalm ten pulsuje radością „wygnańców, którzy wrócili do domu”. Tę samą radość – zauważa M. Kozak MIC – wyśpiewała Maryja w Magnificat. Tak się dzieje, gdy człowiek pokorny doświadcza potężnego działania Zbawiciela.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz Bartolo di Fredi „Narodzenie Pańskie i adoracja pasterzy”.

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej a także formularze Mszy o Najświętszej Maryi Panny w Adwencie oraz w okresie Narodzenia Pańskiego. 

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Piątek, 25 grudnia

Narodzenie Pańskie


Msza w nocy

„Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię” (z antyfony na wejście). „Dziecię nam się narodziło – słyszymy w pierwszym czytaniu – Syn został nam dany, (...). Nazwano Go imieniem: (...) «Książę Pokoju»”. W tę noc nie tylko betlejemscy pasterze, nie tylko Judejczycy uginający się pod jarzmem rzymskiej okupacji, ale wszyscy, niezależnie od tego, co nas uciska, słuchamy Dobrej Nowiny: „pokój ludziom, w których [Bóg] sobie upodobał”. Prośmy, abyśmy i my byli ludźmi pokoju, umacniającymi go tam, gdzie jest, i przywracającymi go tam, gdzie go nie ma.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Wśród nocnej ciszy, E/312, L/165, M/314, N1/137, S/120

ALBO ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, † daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, * którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (9,1-3.5-6). Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-3.11-13)

REFREN: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, * 
sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. * 
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 
rozgłaszajcie Jego cuda * 
pośród wszystkich ludów.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, * 
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. 
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, * 
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, * 
który już się zbliża, by osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie, * 
a ludy według swej prawdy.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (2,11-14). Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zwiastuję wam radość wielką, 
dziś narodził się nam Zbawiciel, 
którym jest Jezus Chrystus.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,1-14). W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Dziś narodził się wam Zbawiciel” – to sedno Dobrej Nowiny. Szarą codzienność betlejemskich pasterzy nawiedziło Słońce Wschodzące z wysoka (Łk 1,78). W ciemność ich nocy weszła pokorna (wschodząca, jak odrośl z obumarłego korzenia) i równocześnie potężna (przychodząca z wysoka) Światłość. „Dziś”, w którym rodzi się Zbawiciel, to noc. Przychodzi w nocy, by kroczącym w ciemności rozświetlić drogę. Przychodzi do grzeszników potrzebujących Zbawiciela. Nie czeka na dzień, ale przychodzi w nocy. Jest nieprzemijającym Dniem, którego wszyscy oczekują.
Kiedy zamknięte zostały przed Nim drzwi gospody, „rozbił namiot” (J 1,14) przed drzwiami, bo tylko On wie, jak bardzo potrzebują Go ci, którzy dziś drzwi przed nim zamykają. Po 30 latach wejdzie w „dziś” zgromadzonych w synagodze w Nazarecie, a 2000 lat później w nasze „dziś”. Ukształtowanymi przez miłosierdzie oczami zobaczy bowiem wśród nas – rozproszonych po całym świecie – potrzebujących: ubogich, głodnych Dobrej Nowiny, doświadczających różnych form niewolnictwa, tęskniących za wolnością, ludzi o ograniczonej przez egoizm perspektywie spojrzenia a pragnących widzieć, czy uciśnionych szukających wolności, choć ci, nieświadomi swoich chorób, wyrzucą Go (Łk 4,16-30). Dlatego będzie szedł przez miasta, jak kiedyś przez Jerycho, licząc na to, że kolejni Zacheusze przyjmą Go w domu, doświadczając łaski zbawienia (Łk 19,1-10). Nie spocznie, poszukując pogubionych dzieci Ojca, by w piekle Golgoty ogłosić skruszonemu łotrowi: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43).
Kościół zaprasza mnie i ciebie, byśmy w czasie liturgii powtarzali, a potem rozważali tę Dobrą Nowinę: „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”, przypominając sobie, że On narodził się „dla mnie” i „dla wszystkich”.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Módlmy się za papieża Franciszka i biskupów, aby pobudzali ludzi na całym świecie do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela.
• Za ludy pogrążone w ciemnościach wojen, aby ich życie zostało rozjaśnione łaską Chrystusowego pokoju.
• Za samotnych, złamanych na duchu, aby doświadczyli Bożej miłości i bliskości.
• Za bliskich nam zmarłych, by zjednoczyli się ze Zbawicielem na wieki.
• Za naszą wspólnotę, aby z entuzjazmem głosiła wszystkim dobrą nowinę o wcieleniu Syna Bożego.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: W żłobie leży, E/310, L/166, M/312, S/115

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego † i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w Bóstwie Twojego Syna, * w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM 3 – 5

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Przybądźcie tu z wiarą, S/105; Tryumfy Króla niebieskiego, E/309, L/162, M/309, N2/190, S/114

ANTYFONA: Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, z radością obchodzimy Narodzenie naszego Odkupiciela, * spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg się rodzi, E/291, L/139, M/278, S/72

 


Autorzy:
Piotr Szyrszeń SDS – wprowadzenia, rozważania
Siostry anuncjatki – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl