Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 2 (281) 2020
Oremus Nr 2 (281) 2020
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LUTOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W lutowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; od grudnia 2019 r. podajemy teksty wg II wydania t. VI Lekcjonarza, obowiązującego zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisał ks. Krystian Chmielewski, wikariusz w parafii pw. Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu Południowym w Warszawie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę Jędrzycką;
- wprowadzenie do okresu Wielkiego Postu, napisane przez ks. Michała Dąbrówkę, wykładowcę homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, rekolekcjonistę;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki, autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie:

Jak w parafii przygotować Triduum Paschalne? (1)

- propozycje śpiewów na niedziele i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat słów i gestów poprzedzających bezpośrednio przyjęcie Komunii świętej. „Podczas ukazania Najświętszego Sakramentu najwłaściwsze ze strony wszystkich w kościele – zaznacza ks. M. Zachara – jest patrzenie na uniesioną przez kapłana Hostię”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 119, którego fragmenty śpiewamy w szóstą niedzielę zwykłą roku A. Ten najdłuższy utwór Psałterza to „pieśń każdego, kto decyduje się na życie według przykazań”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Ofiarowanie Pańskie” (Duccio di Buoninsegna).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Rozważania stacji Drogi Krzyżowej zostaną opublikowane w marcowym numerze pisma. 

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 2 lutego
Ofiarowanie Pańskie

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PROCESJA ZE ŚWIECAMI

ANTYFONA: Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci serca sług swoich. Alleluja.

Albo:

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

40 dni po Narodzeniu Pańskim Kościół daje nam okazję przeżyć spotkanie z Jezusem w świątyni jerozolimskiej. Wyczekiwany – tak o Nim mówi liturgia. Zapalone dziś świece oznaczają przyjęcie Jezusa, światła narodów, z wdzięcznością i pragnieniem, by przebywać w Bożej światłości na wieki. „My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem” – usłyszymy w prefacji dzisiejszej Mszy świętej. Niech radość z tego spotkania będzie pełna nadziei na nasze życie, które nie pozostaje w mroku, ale zyskuje światło. „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

MÓDLMY SIĘ: Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan, † pokornie Cię błagamy: pobłogosław  te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby je nieść ku Twojej chwale; * spraw, niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Boże, Światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego, † oświeć serca wiernych, aby wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, * mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Idźmy w pokoju na spotkanie z Chrystusem.


PROCESJA

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju * według słowa Twojego.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Przystrój ołtarz twój, Syjonie, S/148, albo: Bóg się z Panny narodził, L/140, M/279, S/74
ALBO ANTYFONA: Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, † pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Malachiasza (3,1 4). Tak mówi Pan Bóg: „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za minionych dni i pradawnych lat”.
Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,7 10)

REFREN: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
„Pan, dzielny i potężny, *
Pan, potężny w boju.”

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
„Pan Zastępów, On jest Królem chwały.”

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (2,14 18). Ponieważ dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga – dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,22 40). Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Dzisiejsze słowo prorokuje już na temat Jezusowej Paschy. Ofiarowanie, czy też przedstawienie w świątyni, odnosi nas wprost do wykupu pierworodnych, czyli upamiętnienia wyzwalającego przejścia Pana pośród ludu Izraela, który pozostawał w niewoli Egiptu. Tym obrzędem każda rodzina izraelska wpisywała się w paschalną historię i jej ostateczną obietnicę. List do Hebrajczyków mówi już wprost o wyzwoleniu nas z niewoli grzechu, który karmi się strachem przed służbą Bogu i ludziom przez oddawanie życia na co dzień w miłości. To wyzwolenie jest możliwe dzięki temu, że Jezus przyjął ciało i krew, które mógł ofiarować w swej odkupieńczej śmierci za nas. Stał się solidarny z nami, ażeby nas wyrwać z niewoli grzechu. Symeon jako pierwszy mówi o Jezusie przeznaczonym na upadek i powstanie wielu. Maryja przyjmuje od niego słowo o mieczu, który przeniknie Jej duszę. To Duch Święty prowadzi starego Symeona i odsłania przed nim coś z tajemnicy Paschy. Dzięki temu już na początku dziejów Jezusa słyszymy o tym, co stanowi sedno Jego misji. Powoli wieczna Pascha nabiera kształtów, na razie tylko w sercu Świętej Rodziny. W kulminacyjnym momencie Jezus wyzna wobec uczniów, że pragnął tej Paschy (Łk 22,15).
Kościół, rodzina Boża, stale żyje tajemnicą tej Paschy i składa Jednorodzonego Syna Ojcu „jako niepokalanego Baranka za życie świata” (modlitwa nad darami). To dlatego dzisiejsze spotkanie z Jezusem już jest zapowiedzią wyzwolenia Jego braci. Już prorokuje na temat paschalnego zwycięstwa. Światło, które nam towarzyszy w liturgii, każe wyczekiwać światła zmartwychwstania i pełni wolności. Czy tego pragniesz?

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Panie Zastępów, Królu chwały, pomóż wszystkim ludziom na ziemi dostrzec światło Chrystusa.
• Napełnij odwagą powołanych do życia konsekrowanego, aby odpowiedzialnie weszli na drogę, którą chcesz ich prowadzić w Kościele.
• Wesprzyj doświadczających trudności, aby otrzymali umocnienie i świadczyli o Twej mocy i sile.
• Obdarz życiem wiecznym zmarłe osoby konsekrowane.
• Uzdolnij nas do przeżywania każdego dnia na Twoją chwałę.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Składamy Ci Ojcze, L/291, M/124, S/1022, albo: Tak Bóg umiłował świat, N2/414

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, † który zgodnie z Twoją wolą składa Tobie, jako niepokalanego Baranka za życie świata, * Twojego Jednorodzonego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni * Twojego Przedwiecznego Syna, * a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, * że jest On chwałą Twojego ludu i światłem narodów. * My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem * i razem z Aniołami i Świętymi * wychwalamy Ciebie, wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Skosztujcie i zobaczcie, E/471, M/198, L/109, S/393; Uwielbiaj duszo moja, E/141, S/1148

ANTYFONA: Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * które przygotowałeś wobec wszystkich narodów.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę, † Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa, * spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg kiedyś stał się jednym z nas, S/829


Autorzy:
ks. Krystian Chmielewski – wprowadzenia, rozważania
Anna Jędrzycka – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 2 (281) 2020OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LUTOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W lutowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; od grudnia 2019 r. podajemy teksty wg II wydania t. VI Lekcjonarza, obowiązującego zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisał ks. Krystian Chmielewski, wikariusz w parafii pw. Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu Południowym w Warszawie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę Jędrzycką;
- wprowadzenie do okresu Wielkiego Postu, napisane przez ks. Michała Dąbrówkę, wykładowcę homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, rekolekcjonistę;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki, autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie:

Jak w parafii przygotować Triduum Paschalne? (1)

- propozycje śpiewów na niedziele i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat słów i gestów poprzedzających bezpośrednio przyjęcie Komunii świętej. „Podczas ukazania Najświętszego Sakramentu najwłaściwsze ze strony wszystkich w kościele – zaznacza ks. M. Zachara – jest patrzenie na uniesioną przez kapłana Hostię”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 119, którego fragmenty śpiewamy w szóstą niedzielę zwykłą roku A. Ten najdłuższy utwór Psałterza to „pieśń każdego, kto decyduje się na życie według przykazań”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Ofiarowanie Pańskie” (Duccio di Buoninsegna).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Rozważania stacji Drogi Krzyżowej zostaną opublikowane w marcowym numerze pisma. 

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 2 lutego
Ofiarowanie Pańskie

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PROCESJA ZE ŚWIECAMI

ANTYFONA: Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci serca sług swoich. Alleluja.

Albo:

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

40 dni po Narodzeniu Pańskim Kościół daje nam okazję przeżyć spotkanie z Jezusem w świątyni jerozolimskiej. Wyczekiwany – tak o Nim mówi liturgia. Zapalone dziś świece oznaczają przyjęcie Jezusa, światła narodów, z wdzięcznością i pragnieniem, by przebywać w Bożej światłości na wieki. „My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem” – usłyszymy w prefacji dzisiejszej Mszy świętej. Niech radość z tego spotkania będzie pełna nadziei na nasze życie, które nie pozostaje w mroku, ale zyskuje światło. „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

MÓDLMY SIĘ: Boże, źródło wszelkiego światła, Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan, † pokornie Cię błagamy: pobłogosław  te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby je nieść ku Twojej chwale; * spraw, niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:

Boże, Światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego, † oświeć serca wiernych, aby wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, * mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Idźmy w pokoju na spotkanie z Chrystusem.


PROCESJA

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju * według słowa Twojego.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów.

Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Przystrój ołtarz twój, Syjonie, S/148, albo: Bóg się z Panny narodził, L/140, M/279, S/74
ALBO ANTYFONA: Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, † pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Malachiasza (3,1 4). Tak mówi Pan Bóg: „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za minionych dni i pradawnych lat”.
Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,7 10)

REFREN: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
„Pan, dzielny i potężny, *
Pan, potężny w boju.”

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
„Pan Zastępów, On jest Królem chwały.”

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (2,14 18). Ponieważ dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga – dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,22 40). Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Dzisiejsze słowo prorokuje już na temat Jezusowej Paschy. Ofiarowanie, czy też przedstawienie w świątyni, odnosi nas wprost do wykupu pierworodnych, czyli upamiętnienia wyzwalającego przejścia Pana pośród ludu Izraela, który pozostawał w niewoli Egiptu. Tym obrzędem każda rodzina izraelska wpisywała się w paschalną historię i jej ostateczną obietnicę. List do Hebrajczyków mówi już wprost o wyzwoleniu nas z niewoli grzechu, który karmi się strachem przed służbą Bogu i ludziom przez oddawanie życia na co dzień w miłości. To wyzwolenie jest możliwe dzięki temu, że Jezus przyjął ciało i krew, które mógł ofiarować w swej odkupieńczej śmierci za nas. Stał się solidarny z nami, ażeby nas wyrwać z niewoli grzechu. Symeon jako pierwszy mówi o Jezusie przeznaczonym na upadek i powstanie wielu. Maryja przyjmuje od niego słowo o mieczu, który przeniknie Jej duszę. To Duch Święty prowadzi starego Symeona i odsłania przed nim coś z tajemnicy Paschy. Dzięki temu już na początku dziejów Jezusa słyszymy o tym, co stanowi sedno Jego misji. Powoli wieczna Pascha nabiera kształtów, na razie tylko w sercu Świętej Rodziny. W kulminacyjnym momencie Jezus wyzna wobec uczniów, że pragnął tej Paschy (Łk 22,15).
Kościół, rodzina Boża, stale żyje tajemnicą tej Paschy i składa Jednorodzonego Syna Ojcu „jako niepokalanego Baranka za życie świata” (modlitwa nad darami). To dlatego dzisiejsze spotkanie z Jezusem już jest zapowiedzią wyzwolenia Jego braci. Już prorokuje na temat paschalnego zwycięstwa. Światło, które nam towarzyszy w liturgii, każe wyczekiwać światła zmartwychwstania i pełni wolności. Czy tego pragniesz?

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Panie Zastępów, Królu chwały, pomóż wszystkim ludziom na ziemi dostrzec światło Chrystusa.
• Napełnij odwagą powołanych do życia konsekrowanego, aby odpowiedzialnie weszli na drogę, którą chcesz ich prowadzić w Kościele.
• Wesprzyj doświadczających trudności, aby otrzymali umocnienie i świadczyli o Twej mocy i sile.
• Obdarz życiem wiecznym zmarłe osoby konsekrowane.
• Uzdolnij nas do przeżywania każdego dnia na Twoją chwałę.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Składamy Ci Ojcze, L/291, M/124, S/1022, albo: Tak Bóg umiłował świat, N2/414

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła, † który zgodnie z Twoją wolą składa Tobie, jako niepokalanego Baranka za życie świata, * Twojego Jednorodzonego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni * Twojego Przedwiecznego Syna, * a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, * że jest On chwałą Twojego ludu i światłem narodów. * My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem * i razem z Aniołami i Świętymi * wychwalamy Ciebie, wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Skosztujcie i zobaczcie, E/471, M/198, L/109, S/393; Uwielbiaj duszo moja, E/141, S/1148

ANTYFONA: Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * które przygotowałeś wobec wszystkich narodów.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę, † Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa, * spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg kiedyś stał się jednym z nas, S/829


Autorzy:
ks. Krystian Chmielewski – wprowadzenia, rozważania
Anna Jędrzycka – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl