E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 9 (276) 2019 - E-BOOK
Oremus Nr 9 (276) 2019 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  WRZEŚNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

We wrześniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień napisane przez Piotra Szyrszenia SDS, rekolekcjonistę, kierownika duchowego z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Monikę Kamińską, niepełnosprawną, malującą ustami malarkę (współpracuje z Wydawnictwem AMUN – http://amun.com.pl/artysci/kaminska/kaminska_monika.htm) oraz blogerkę;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartłomiej Matczak, liturgista z Olsztyna, odpowiada na pytanie:

Kiedy należy przyjąć postawę klęczącą przed Komunią? Czy w momencie, gdy rozpoczyna się śpiew „Baranku Boży”, czy gdy się on kończy, a może gdy przyklęka celebrans lub dopiero na słowa „Oto Baranek Boży”?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o postawach i gestach w Modlitwie eucharystycznej. Omawia m.in. znaczenie postawy ciała, rozłożenia rąk w geście oranta, a także podnoszenia wzroku.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 113, którym modlimy się w dwudziestą piątą niedzielę zwykłą roku C. Autor podkreśla, że to „właśnie jego wersety są medytacyjną odpowiedzią na pierwsze czytanie pochodzące z Księgi proroka Amosa” i że zestawienie to ma bardzo głęboki sens.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Odnalezienie Krzyża” (Agnolo Gaddi).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Sobota, 14 września
Podwyższenie Krzyża świętego

„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...” Moment wywyższenia Jezusa na krzyżu jest jak chwila wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji. W ukrzyżowanym i w eucharystycznym Jezusie przez wiarę możemy kontemplować Skarb ukryty pod ubogą zewnętrzną postacią. Każde spotkanie z Bogiem, w Jego słowie i w Eucharystii, przeżyte z wiarą, sprawia w nas życie, pełnię życia, które nie przeminie, życie wieczne.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: W krzyżu cierpienie, E/277, L/201, S/226, albo: Tak Bóg umiłował świat, N2/414

ALBO ANTYFONA: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Liczb (21,4b-9). W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (2,6-11). Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 78,1-2.34-38)

REFREN: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, *
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta, *
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, *
nawróceni, garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, *
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

Lecz oszukiwali Go swymi ustami *
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Mu wierne, *
w przymierzu z Nim nie byli stali.

On jednak, będąc miłosierny, *
odpuszczał im winę i nie zatracał,
gniew swój często powściągał *
i powstrzymywał swoje wzburzenie.

AKLAMACJA: Alleluja.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (3,13-17). Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny.” W czasie wędrówki przez pustynię Izraelici codziennie otrzymywali mannę. Jednak pokarm, który spadał z nieba, nie spełniał ich oczekiwań. Bóg dawał im wprawdzie mannę codziennie, darmo i w wystarczającej ilości, ale dla nich to już była tylko „manna, manna... i w kółko manna”. Zapominają o Bożej obietnicy, w której mowa o ziemi mlekiem i miodem płynącej. Działanie Boga w teraźniejszości odbierają jako nędzne i monotonne, a wspominając urozmaicone rzekomo pożywienie niewolników, zaczynają robić to, co jest istotą grzechu: odwracają się od Stwórcy, dobrego i hojnego, bo odbierają Go jako skąpego, a zwracają się do stworzenia, które łudzi, że może dać to, czego rzekomo Bóg dać nie może.
„A ten chleb bez treści już nam całkowicie obrzydł” – tak brzmi narzekanie Izraelitów w Septuagincie. Teza, że Bóg jest skąpy, a Jego pokarm czy słowo są „bez treści”, to oszustwo szatańskie. Bóg jest nie tylko hojny, ale daje w nadmiarze, choć czasem swoje dary ukrywa w ubogim opakowaniu. Łatwo, choćby biorąc do ręki Pismo Święte, zbagatelizować bogactwo słowa Bożego wyrażonego w słowach ludzkich! „Gdy przed wielu laty wyrzekłem się dla królestwa niebieskiego domu, (...) nie mogłem się obejść bez biblioteki, którąm sobie w Rzymie z największą gorliwością i trudem założył. (...) Jeśli zaś kiedy, opamiętawszy się, zaczynałem czytać Proroków, budziła we mnie odrazę ich mowa niewykwintna i (...) – myślałem, że wina to nie oczu, lecz słońca” – pisał św. Hieronim do Eustochium. Oczy otwarte na dary Boga w teraźniejszości pozwalają nie przegapić Chrystusa, ukrzyżowanego czy eucharystycznego, „który będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas w ten sposób swoim ubóstwem ubogacić” (por. 2 Kor 8,9).

MODLITWA WIERNYCH:
• Boże, oświecaj Kościół blaskiem, potęgą i mocą wywyższonego na krzyżu Chrystusa, aby – tak jak On – przyciągał wszystkich ludzi do siebie.
• Umacniaj w pasterzach wiarę, nadzieję i miłość, aby w imieniu wywyższonego na krzyżu Chrystusa prowadzili ludzkość do zbawienia.
• Kieruj decyzjami przywódców państw, aby wywyższony na krzyżu Chrystus był dla nich wzorem władcy i oddania innym we wszystkim.
• Miej w opiece lekarzy i pielęgniarki, aby opiekując się chorymi z poświęceniem i miłością, widzieli w nich wywyższonego na krzyżu Chrystusa.
• Wspomagaj nas w codziennych wyborach, abyśmy byli świadkami wywyższonego na krzyżu Chrystusa i wychwalali Go swoim życiem.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Gdzie miłość wzajemna, E/377, L/207, M/42, S/1017

MODLITWA NAD DARAMI: Prosimy Cię, Boże, † niech nas oczyści z wszystkich grzechów Ofiara Twojego Syna, * która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego * na drzewie Krzyża. * Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, * na drzewie Krzyża powstało nowe życie, * a szatan, który na drzewie zwyciężył, * na drzewie również został pokonany, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty...

Albo:

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. * Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezusowi cześć i chwała, L/277, S/360; Com przyrzekł Bogu, E/375, M/324, S/967

ANTYFONA: Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.

MÓDLMY SIĘ: Posileni na świętej Uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, † abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, * których obdarzyłeś nowym życiem przez Ofiarę złożoną na drzewie krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Krzyżu Chrystusa, E/269, L/187, N2/281, S/196


Autorzy:
Piotr Szyrszeń SDS – wprowadzenia do liturgii, rozważania
Monika Kamińska – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 9 (276) 2019 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  WRZEŚNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

We wrześniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień napisane przez Piotra Szyrszenia SDS, rekolekcjonistę, kierownika duchowego z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Monikę Kamińską, niepełnosprawną, malującą ustami malarkę (współpracuje z Wydawnictwem AMUN – http://amun.com.pl/artysci/kaminska/kaminska_monika.htm) oraz blogerkę;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartłomiej Matczak, liturgista z Olsztyna, odpowiada na pytanie:

Kiedy należy przyjąć postawę klęczącą przed Komunią? Czy w momencie, gdy rozpoczyna się śpiew „Baranku Boży”, czy gdy się on kończy, a może gdy przyklęka celebrans lub dopiero na słowa „Oto Baranek Boży”?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o postawach i gestach w Modlitwie eucharystycznej. Omawia m.in. znaczenie postawy ciała, rozłożenia rąk w geście oranta, a także podnoszenia wzroku.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 113, którym modlimy się w dwudziestą piątą niedzielę zwykłą roku C. Autor podkreśla, że to „właśnie jego wersety są medytacyjną odpowiedzią na pierwsze czytanie pochodzące z Księgi proroka Amosa” i że zestawienie to ma bardzo głęboki sens.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Odnalezienie Krzyża” (Agnolo Gaddi).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Sobota, 14 września
Podwyższenie Krzyża świętego

„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...” Moment wywyższenia Jezusa na krzyżu jest jak chwila wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji. W ukrzyżowanym i w eucharystycznym Jezusie przez wiarę możemy kontemplować Skarb ukryty pod ubogą zewnętrzną postacią. Każde spotkanie z Bogiem, w Jego słowie i w Eucharystii, przeżyte z wiarą, sprawia w nas życie, pełnię życia, które nie przeminie, życie wieczne.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: W krzyżu cierpienie, E/277, L/201, S/226, albo: Tak Bóg umiłował świat, N2/414

ALBO ANTYFONA: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Liczb (21,4b-9). W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (2,6-11). Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 78,1-2.34-38)

REFREN: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, *
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta, *
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.

Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, *
nawróceni, garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, *
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.

Lecz oszukiwali Go swymi ustami *
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Mu wierne, *
w przymierzu z Nim nie byli stali.

On jednak, będąc miłosierny, *
odpuszczał im winę i nie zatracał,
gniew swój często powściągał *
i powstrzymywał swoje wzburzenie.

AKLAMACJA: Alleluja.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż Twój święty świat odkupiłeś.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (3,13-17). Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny.” W czasie wędrówki przez pustynię Izraelici codziennie otrzymywali mannę. Jednak pokarm, który spadał z nieba, nie spełniał ich oczekiwań. Bóg dawał im wprawdzie mannę codziennie, darmo i w wystarczającej ilości, ale dla nich to już była tylko „manna, manna... i w kółko manna”. Zapominają o Bożej obietnicy, w której mowa o ziemi mlekiem i miodem płynącej. Działanie Boga w teraźniejszości odbierają jako nędzne i monotonne, a wspominając urozmaicone rzekomo pożywienie niewolników, zaczynają robić to, co jest istotą grzechu: odwracają się od Stwórcy, dobrego i hojnego, bo odbierają Go jako skąpego, a zwracają się do stworzenia, które łudzi, że może dać to, czego rzekomo Bóg dać nie może.
„A ten chleb bez treści już nam całkowicie obrzydł” – tak brzmi narzekanie Izraelitów w Septuagincie. Teza, że Bóg jest skąpy, a Jego pokarm czy słowo są „bez treści”, to oszustwo szatańskie. Bóg jest nie tylko hojny, ale daje w nadmiarze, choć czasem swoje dary ukrywa w ubogim opakowaniu. Łatwo, choćby biorąc do ręki Pismo Święte, zbagatelizować bogactwo słowa Bożego wyrażonego w słowach ludzkich! „Gdy przed wielu laty wyrzekłem się dla królestwa niebieskiego domu, (...) nie mogłem się obejść bez biblioteki, którąm sobie w Rzymie z największą gorliwością i trudem założył. (...) Jeśli zaś kiedy, opamiętawszy się, zaczynałem czytać Proroków, budziła we mnie odrazę ich mowa niewykwintna i (...) – myślałem, że wina to nie oczu, lecz słońca” – pisał św. Hieronim do Eustochium. Oczy otwarte na dary Boga w teraźniejszości pozwalają nie przegapić Chrystusa, ukrzyżowanego czy eucharystycznego, „który będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas w ten sposób swoim ubóstwem ubogacić” (por. 2 Kor 8,9).

MODLITWA WIERNYCH:
• Boże, oświecaj Kościół blaskiem, potęgą i mocą wywyższonego na krzyżu Chrystusa, aby – tak jak On – przyciągał wszystkich ludzi do siebie.
• Umacniaj w pasterzach wiarę, nadzieję i miłość, aby w imieniu wywyższonego na krzyżu Chrystusa prowadzili ludzkość do zbawienia.
• Kieruj decyzjami przywódców państw, aby wywyższony na krzyżu Chrystus był dla nich wzorem władcy i oddania innym we wszystkim.
• Miej w opiece lekarzy i pielęgniarki, aby opiekując się chorymi z poświęceniem i miłością, widzieli w nich wywyższonego na krzyżu Chrystusa.
• Wspomagaj nas w codziennych wyborach, abyśmy byli świadkami wywyższonego na krzyżu Chrystusa i wychwalali Go swoim życiem.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Gdzie miłość wzajemna, E/377, L/207, M/42, S/1017

MODLITWA NAD DARAMI: Prosimy Cię, Boże, † niech nas oczyści z wszystkich grzechów Ofiara Twojego Syna, * która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego * na drzewie Krzyża. * Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, * na drzewie Krzyża powstało nowe życie, * a szatan, który na drzewie zwyciężył, * na drzewie również został pokonany, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty...

Albo:

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. * Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezusowi cześć i chwała, L/277, S/360; Com przyrzekł Bogu, E/375, M/324, S/967

ANTYFONA: Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.

MÓDLMY SIĘ: Posileni na świętej Uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, † abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, * których obdarzyłeś nowym życiem przez Ofiarę złożoną na drzewie krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Krzyżu Chrystusa, E/269, L/187, N2/281, S/196


Autorzy:
Piotr Szyrszeń SDS – wprowadzenia do liturgii, rozważania
Monika Kamińska – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl